Zoeken

Leveringsvoorwaarden


Leveringsvoorwaarden

Luccio Engineering
gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, aldaar zaak doende onder de benaming
Luccio Engineering, Luccio Products, Autogasinfo, LPGbougie.nl, BougieWebshop.nl en Flashlubeshop.nl,
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34192437

Luccio Engineering zal als "Luccio" worden genoemd in de hier onderstaande tekst.

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Luccio, verder aan te duiden als Luccio, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen schriftelijk met Luccio overeengekomen te worden. Dit is een aanvulling op de algemene Luccio voorwaarden die hier te vinden zijn.

1.2 Onder de afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, die een bestelling doet ofwel via onze site ofwel op welke andere wijze dan ook, dan wel een ieder die met Luccio een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Luccio een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, evenals diens rechtsopvolgers.

1.3 Indien Luccio niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Luccio het recht verliest om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte nalevering van deze voorwaarden te verlangen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig of van toepassing is, blijven de overige voorwaarden van kracht.

1.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden Luccio niet, tenzij deze schriftelijk door Luccio zijn aanvaard.


Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle door Luccio gedane aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders is vermeld in offerte.

2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten en afbeeldingen zijn zo nauwkeurig mogelijk gegeven. Deze zijn voor Luccio slechts bindend indien deze schriftelijk bevestigd zijn. Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin, blijven volledig voorbehouden.

2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Luccio niet tot levering c.q. acceptatie van een order.

2.4 Luccio behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.


Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Luccio een opdracht schriftelijk (dan wel per e-mail) heeft bevestigd of nadat Luccio met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer binnen twee werkdagen schriftelijk reclameert.

3.2 Voor diensten / leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst binden Luccio niet, tenzij deze door Luccio schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 Luccio is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de eventueel verstrekte prijsopgaven.

3.5 De afnemer heeft een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, vanaf de besteldatum. In het geval van retournatie van het product zal de afnemer de kosten van terugzenden moeten dragen.


Artikel 4. Prijzen
4.1 Tenzij anders is vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

4.2 Tenzij anders is vermeld, zijn onze prijzen:
a. gebaseerd op de op het moment van aanbieding geldende prijzen
b. gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf, van onze websites, www.luccio.nl, www.lpgbougie.nl, www.bougiewebshop.nl en www.flashlubeshop.nl.
c. exclusief de kosten voor vervoer, transport en verzekering d. inclusief de geldende BTW

4.3 In geval van een verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren voor vervoer en bezorging zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld.


Artikel 5. Reclames
5.1 De afnemer is verplicht de verpakking direct bij aflevering op beschadigingen, dan wel gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of foutieve leveranties dienen per ommegaande, doch uiterlijk binnen 48 uur na aflevering aan Luccio te worden gemeld.

5.2 Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de termijn als gesteld in 5.1 kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering aan Luccio te worden gemeld.

5.3 De afnemer is verplicht het geleverde product te controleren op compatibiliteit met de beoogde toepassing. Eventuele foutieve leveranties en/of incompatibiliteit dienen per ommegaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering aan Luccio te worden gemeld.

5.4 Na het verstrijken van de termijnen als genoemd in 5.1, 5.2 en 5.3 wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door Luccio in behandeling genomen.

5.5 Indien en voor zover de reclame door Luccio gegrond wordt geacht, is Luccio alleen verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

5.6 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Luccio.

5.7 Retournering van het geleverde kan slechts na toezegging van Luccio en onder door Luccio te bepalen voorwaarden. De afnemer is verplicht de zaken zoveel mogelijk in originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. In geval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke zaken is de afnemer verplicht de te vervangen goederen te retourneren naar een door Luccio op te geven adres.


Artikel 6. Betaling/Verzuim
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is dient betaling te geschieden door storting of door overmaking op een door Luccio aan te wijzen bank- of PayPalrekening voor de aflevering van de gekochte zaken plaats vindt, dan wel door contante of PIN betaling voor de overdracht van de gekochte zaken bij aflevering of afhaling.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

6.3 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en het resterende bedrag zal onmiddellijk opeisbaar zijn in het geval dat:
a. de afnemer enige verplichtingen uit de overeenkomst, meer in het bijzonder de overeengekomen betalingstermijn(en), niet of niet tijdig nakomt.
b. Luccio goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming te kort zal schieten en hij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen.
c. De afnemer in staat van faillissement verkeert dan wel een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend.

6.4 De afnemer is na verzuim en vanaf het moment dat de vordering ter incasso wordt overgedragen aan een incassobureau / gerechtsdeurwaarder, de redelijk gemaakte en aan het incassobureau / gerechtsdeurwaarder verschuldigde kosten verschuldigd, bedragende 15% van de te vorderen hoofdsom, met een minimum van € 35,-.

6.5 De afnemer is in verzuim met betrekking tot de door Luccio gemaakte kosten bij het zonder geldige reden weigeren of niet afhalen van een rembourszending. Het is aan Luccio om te beoordelen of een opgegeven reden geldig is. Uit dit verzuim volgt dat de afnemer verschild is aan Luccio de door Luccio gemaakte kosten plus administratiekosten ten hoogte van minimaal € 15,-.


Artikel 7. Levertijd
7.1 In geval van vooraf betaling start de levering vanaf het moment de betaling ontvangen en verwerkt is. De levertijd is derhalve een indicatie gemaakt vanaf het moment de betaling ontvangen en verwerkt is door Luccio, en de afnemer hiervan op de hoogte is gesteld.

7.2 Het tijdstip waarop Luccio de overeengekomen werkzaamheden of leveranties moet hebben voltooid, is vastgesteld in de verwachting, dat na het moment van aanvaarding van de opdracht geen verandering plaats zal hebben in de omstandigheden, waaronder Luccio zal presteren.

7.3 Vindt dergelijke wijziging van omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, plaats en heeft deze vertraging tot gevolg, dan wordt het tijdstip van levering dienovereenkomstig verlaat, onverminderd het hierna bepaalde ingeval van overmacht.

7.4 Overschrijding van de levertijd met redelijke termijn zal de afnemer nimmer het recht verschaffen op enige vergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst, dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

7.5 De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde uitvoeringstermijn wordt naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht genomen, doch is niet bindend. Tussentijdse beëindiging laat onze rechten inzake vergoeding van honorarium/kosten onverlet.


Artikel 8. Levering
8.1 Vanaf het moment van sluiting van de overeenkomst is het gekochte voor risico van de afnemer. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering aan huis/bedrijf van de afnemer maar altijd naar het door Luccio ontvangen adres.

8.2 Luccio is gerechtigd om te leveren in gedeeltes (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.

8.3 Wanneer de gekochte zaken na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn genomen, staan deze voor risico en rekening van afnemer.


Artikel 9. Transport/Risico
9.1 De wijze van transport wordt, tenzij uitdrukkelijk op andere wijze door de afnemer gewenst en juist bevestigd door Luccio, door Luccio bepaald.

9.2 Eventuele wensen van afnemer aangaande de vorm van transport worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaart bereid te zijn de extra kosten die dit met zich meebrengt voor zijn rekening te nemen.


Artikel 10. Software- en Hardware
10.1 De navolgende bepalingen zijn - in het bijzonder - van toepassing indien Luccio software levert.

10.2 Het eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de software producten en de onderliggende broncodes blijven te allen tijde bij de rechthebbende, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen is gekomen. De afnemer zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende verwijderen noch wijzigen.


Artikel 11. Overmacht
Bij intreding van omstandigheden, die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie ontstaat zoals in de vorige zin bedoeld, langer duurt dan 60 dagen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst door schriftelijke opzegging kosteloos te beëindigen. Een beroep op overmacht dient onverwijld middels aangetekend schrijven gemotiveerd met bewijsstukken aan de wederpartij kenbaar gemaakt te worden. De termijn van 60 dagen voormeld, neemt een aanvang na de dag van verzending van het voormeld bedoeld schrijven.

Artikel 12. Garantie
12.1 Luccio verstrekt m.b.t. de door haar geleverde goederen een garantie op materiaal en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Luccio naar best vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Luccio. De garantie beslaat alleen hardware onderdelen. Alle door Luccio geleverde software is uitgesloten van garantie.
Producten of onderdelen daarvan, die als gevolg van deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Luccio. Gebreken dienen schriftelijk te worden vermeld alvorens Luccio de garantieprocedure in gang zet. Herstel van verloren gegane informatie behoort niet tot de garantie.

12.2 De garantie is niet van toepassing indien fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig ofwel ondeskundig handelen, gebruik voor niet standaard en/of andere toepassingen dan waarvoor is besteld, gebruik voor andere dan normale doeleinden, de afnemer het geleverde product niet heeft gecontroleerd op de compatibiliteit met de toepassing, van buitenkomende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien schade is ontstaan doordat andere niet door Luccio geleverde goederen worden toegevoegd aan hetgeen door Luccio is uitgeleverd.

12.3 Tenzij anders overeen is gekomen dan wel anders is vermeld hanteert Luccio een garantietermijn van 1 jaar vanaf het tijdstip van levering. Luccio heeft het recht producten uit te sluiten voor garantie.

12.4 Nakomen van haar garantieverplichtingen door Luccio, geldt als enige en algehele schadevergoeding. De afnemer heeft nimmer recht op een financiële compensatie tenzij dit anders schriftelijk overeen is gekomen. Tot verdere verplichtingen dan haar garantieverplichtingen is Luccio niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

12.5 Alvorens herstelwerkzaamheden van buiten het kader van de van toepassing zijnde garantie door Luccio worden verricht, zal Luccio de afnemer hiervan op de hoogte stellen en een indicatie geven van de kosten voor deze herstelwerkzaamheden.


Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw is Luccio niet gehouden tot enige schadevergoeding van welke aard ook, direct of indirect, waaronder inbegrepen bedrijfsschade dan wel aan personen, zowel bij de afnemer als bij derden.

13.2 Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit overstijgen.

13.3 In ieder geval is Luccio niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de afnemer het heeft aangeschaft. Dit geldt voor zowel voor een software aanbieder, alsmede software geschreven door een afnemend persoon, alsmede ieder ander product. Luccio is in geen geval aansprakelijk te stellen voor (gevolg)schade door gebruik van de door Luccio geleverde apparatuur en artikelen.

13.4 Geenszins is Luccio aansprakelijk voor in strijd met de wet zijnde uitgevoerde werkzaamheden met behulp van bij Luccio aangeschafte producten. Luccio verkoopt geen apparatuur met verboden intenties, maar kan onmogelijk afnemers controleren op onbevoegde dan wel verboden werkzaamheden.

13.5 Informatie om, wanneer het al dan niet mogelijk is om werkzaamheden te verrichten welke in strijd zijn met de wet met de bij Luccio aangeschafte apparatuur, zal nooit worden verschaft door Luccio en vrijwaart zich hiermee van iedere mogelijke beschuldiging tot aanzetting van welke verboden werkzaamheden dan ook.

13.6 Luccio is niet aansprakelijk voor eventuele gepubliceerde fouten of incomplete informatie op haar websites.


Artikel 14. Ontbinding en beëindiging
14.1 Luccio kan in de in art. 6.3 genoemde gevallen ontbinding of beëindiging van de overeenkomst inroepen.

14.2 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt ontbonden, blijven de bepalingen m.b.t. geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

14.3 Ingeval Luccio de ontbinding of beëindiging van de overeenkomst inroept, na verzuim van afnemer, is de afnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van 15% van de oorspronkelijke koopprijs, inclusief BTW.


Artikel 15. Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van over en weer verstrekte (bedrijfs)informatie.

15.2
Onder geheimhouding valt tevens de plicht tot geheimhouding van informatie in e-mail berichten. Is men van plan door Luccio verschafte informatie te verspreiden in welke vorm dan ook, al dan niet met goede intenties, men blijft verplicht tot het vragen van toestemming om dergelijke acties in acht te nemen, ook wanneer impliciet aannemelijk is dat dit ongevraagd geschikt is om te delen.


Artikel 16. Geschillen
Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen voor zover vallende onder de competentie van de rechtbank, worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank in het arrondissement waarin Luccio haar zetel heeft.


Artikel 17. Toepasselijk recht
Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend het Nederlandse recht. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid zijn blootstaan.


Artikel 18. Slotbepaling
Deze leveringsvoorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Luccio en de afnemer. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.